Oplysning om behandling af data

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vesthimmerlands Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig i forbindelse med NordVest Smart Production. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99667000

Databeskyttelsesrådgiver

Lone Broberg
lob@vesthimmerland.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Oplysningerne indsamles og behandles til brug for behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, evalueringen og effektmålingen af det regionalfondsprojekt, som du er tilknyttet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond § 16, stk. 6, nr. 6.
  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 artikel 125, stk. 4, litra a, og Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 480/2014 af 3. marts 2014 artikel 25.
  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 bilag I.
  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
  • sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c samt artikel 9, stk. 2, litra f og g.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

  • CPR nr. og navn.
  • Lønsedler, timeregistreringer, ansættelseskontrakt samt evt. tillæg hertil, hvis udgifterne til din løn medtages i et projektregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • NordVest Smart Production/Vesthimmerlands Kommune (kontraktholder), Erhvervsstyrelsen, Rigsrevisionen, EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, European Anti-Fraud Office, andre offentlige myndigheder samt Erhvervsstyrelsens databehandlere. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Hvis din arbejdsgiver er økonomisk partner i et regionalfondsprojekt, får Nordvest Smart Production/Vesthimmerlands Kommune , som Erhvervsstyrelsen har bevilget et regionalfondstilskud til, dine personoplysninger fra din arbejdsgiver.

Dine personoplysninger stammer således fra dig selv eller fra din arbejdsgiver.

Indrapportering til projektet Nordvest Smart Production/Vesthimmerlands Kommune sker under forudsætning af tilsagn om overstående.

Opbevaring af dine personoplysninger

Da der er statsstøtte i det regionalfondsprojekt, som du er tilknyttet, skal oplysningerne opbevares indtil udgangen af 2033.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 – Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 – Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 – Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 – Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 – Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.